Audyt kompetencyjny


Rozwój pracowników oznacza rozwój organizacji. A kompetentny zespół stanowi jeden z kluczowych czynników, które wpływają na jakość i działanie firmy. Audyt kompetencyjny pozwoli na ocenę poziomu wiedzy, umiejętności oraz potencjału zespołu, jak również nowych pracowników.

Assessment Center (AC)

AC jest jedną z metod rekrutacji personelu. To specjalnie zaprojektowany wielowymiarowy proces oceny, którego celem jest poznanie mocnych i słabych stron kandydatów aplikujących na dane stanowisko. Kandydaci przechodzą szereg zadań i testów, w których muszą wykazać się posiadaniem kompetencji potrzebnych do wykonywania przyszłych obowiązków w firmie.

Przykładowe rodzaje zadań w ramach AC:

  • symulacje (np. przeprowadzenie rozmowy oceniającej, negocjacje z klientem)
  • przeprowadzenie prezentacji
  • zadania nastawione na komunikację i współpracę w zespole
  • zadania nastawione na wyłonienie lidera
  • koszyk zadań (in – basket).

Zadania, które kandydaci otrzymują do wykonania w ramach AC, są projektowane z uwzględnieniem specyfiki firmy oraz danego stanowiska.

Development Center (DC)

DC jest narzędziem, które wspomaga rozwój pracowników w organizacji. To specjalnie zaprojektowany proces, którego celem jest diagnoza mocnych i słabych stron pracownika w kontekście jego pracy i pozycji w strukturach firmy. Analiza tych obszarów pozwala na stworzenie indywidualnego planu rozwoju dla danego pracownika.

Przebieg procesu DC opiera się na podobnych zasadach, jakie dotyczą AC (ocena poziomu kompetencji pracownika zostaje dokonana na podstawie jego udziału w zaprojektowanych wcześniej zadaniach). 

Po zakończonym DC, przygotowywany jest raport dla organizacji i pracownika dotyczący jego wyników uzyskanych w procesie. Dodatkowo każdy uczestnik DC otrzymuje szczegółową informację zwrotną w formie ustnej.

Testy kompetencyjne (jako jeden z elementów DC i AC)

Testy kompetencyjne składają się z pytań zawierających opis sytuacji oraz możliwe warianty zachowania  w każdej z nich (tzw. testy wykonania). Wynik z testu określa poziom wiedzy osoby dotyczący sposobów reagowania w różnych sytuacjach zawodowych.

W związku z tym, że to narzędzie ma swoje ograniczenia, stosujemy je tylko jako jeden z elementów AC lub DC.

© Pracownia OPTIMUM
wykonanie: cmsoft.pl