Audyt organizacyjny


Audyt organizacyjny pozwala na obiektywne i rzetelne spojrzenie na organizację i jej funkcjonowanie. Umożliwia przeanalizowanie jej struktury i procesów w niej zachodzących, określenie ewentualnych słabych punktów i wąskich gardeł. Informacje zebrane z audytu będą w kolejnym kroku stanowiły podstawę do planowania zmian i działań naprawczych.

Badanie satysfakcji pracowników

Wszystko co dzieje się w organizacji, wszelkie zmiany w strukturze i funkcjonowaniu firmy oraz w jej otoczeniu wpływają na pracowników. Dzięki monitorowaniu satysfakcji z pracy, postaw i nastrojów pracowników, firma otrzymuje w rezultacie stałą informację zwrotną dotyczącą poziomu efektywności i jakości pracy w organizacji. Ponieważ tak jak organizacja wpływa na działanie pracownika, tak pracownik wpływa na działanie organizacji.

Dobrze zaprojektowane i przeprowadzone badanie pozwoli określić obszary działania firmy, które nie funkcjonują poprawnie i hamują jej rozwój – wymagają zmiany.

Badanie może dotyczyć generalnych kwestii np. komunikacji, wynagrodzenia, warunków pracy lub konkretnych zmian np. wprowadzenie nowego systemu do firmy, zmiana systemu premiowania itd.

Badanie kultury organizacyjnej

To jak pracownicy zwracają się do siebie zależy od kultury organizacyjnej. To czy spotykają się poza godzinami pracy, zależy od kultury organizacyjnej. To w jaki sposób się ubierają, również zależy od kultury organizacyjnej.

Kultura organizacyjna jest tworem dynamicznym, na który składają się m.in. wzory myślenia i postępowania pracowników, styl zarządzania, klimat organizacyjny, sposób komunikacji, jakość relacji interpersonalnych, normy, zachowania akceptowalne i niedopuszczalne w organizacji.

Kultura organizacyjna może być nastawiona na rozwój, może być również nastawiona na stagnację, może być rywalizacyjna lub promująca współpracę. Kulturę organizacyjną tworzą również wartości, a przede wszystkim ludzie, którzy te wartości wyznają.

Zaobserwowano, że organizacje o silnej, wyraźnej, spójnej i jednorodnej kulturze częściej osiągają sukcesy i lepiej przystosowują się do wymagań otoczenia.

Właśnie taką kulturę organizacyjną chcemy pomagać tworzyć naszym Klientom. A pierwszym krokiem jest jej diagnoza na podstawie przeprowadzonego badania.

© Pracownia OPTIMUM
wykonanie: cmsoft.pl