Polityka prywatności


Klauzula informacyjna

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) zwaną dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 oraz Art. 14 RODO prawo do informacji, przekazujemy treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest Pracownia Projektów Personalnych Optimum Karina Walczak (w skrócie: Pracownia Optimum) z siedzibą w Katowicach ul. Sobieskiego 11/18, 40-082, NIP 641 115 69 71, Regon: 241692505; nr w rejestrze Agencji Zatrudnienia: 6684.
 • Jeśli masz jakąkolwiek sprawę związaną z tematem Twoich danych osobowych lub ich przetwarzaniem, kontaktuj się na adres mailowy: kwalczak@pracownia-optimum.pl
 • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Twoje dane są przez nas przetwarzane w celu świadczenia usług (realizacji projektów HR, w tym. m.in.: rekrutacji, doradztwa personalnego, zawodowego) oraz obsługi księgowej i płatności tych usług.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub lit. b) oraz/lub lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Tobą relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni usług Pracowni Optimum.
 • Przetwarzane kategorie Twoich danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Ciebie lub zostały przekazane w Twoim imieniu przez podmioty współpracujące z administratorem, lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, np. stron internetowych, przesłanych drogą elektroniczną wiadomości tekstowych lub na podstawie uzyskanej w drodze telefonicznej zgody, w szczególności są to: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.
 • Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
 • Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Twoje dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jak przesłać CV?

© Pracownia OPTIMUM
wykonanie: cmsoft.pl